Παροχές

Παιδίατρος

Επισκέψεις στον χώρο του σχολείου μας από παιδίατρο.

Εξετάζει όλα μας τα παιδιά χωρίς επιβάρυνση προς τους γονείς.