Παροχές

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Εξοικείωση όλων των παιδιών με τις απλές λειτουργίες και χρήσεις της τεχνολογίας και του υπολογιστή.

Για όσους το επιθυμούν παρέχονται 1 φορά την εβδομάδα εξατομικευμένα μαθήματα εκπαιδευτικού περιεχομένου, πάντα ανάλογα με την ηλικία κάθε παιδιού.